Voorkom aantasting vermogen door AWBZ

Het zal niemand zijn ontgaan: de AWBZ (voluit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is gewijzigd en dat voelt iedereen die er mee te maken heeft direct in de portemonnee. De AWBZ is de wet waaruit langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald. Maakt u gebruik van deze zorg, dan betaalt u een eigen bijdrage. Sinds kort is ook uw vermogen van belang voor het bepalen van de hoogte van die eigen bijdrage.

Tot voor kort werd alleen aan de hand van uw inkomen bepaald hoeveel u zelf aan de AWBZ moest bijdragen. Maar tegenwoordig wordt ook 12% van uw vermogen als inkomen beschouwd. Hoe hoger uw vermogen, hoe meer eigen bijdrage u betaalt. Om de eigen bijdrage in de hand te kunnen houden zijn er twee opties, die mogelijk naast elkaar kunnen helpen. Zo kan een testament al veel pijn verzachten, maar is ook het doen van schenkingen een optie.
Eerst het testament. De wet regelt dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot de langstlevende echtgenoot alle bezit mag houden (dat is de zogenaamde wettelijke verdeling). Er ontstaat daarbij een schuld aan de kinderen ter grootte van hun kindsdeel. In een testament kan worden geregeld dat de kinderen hun kindsdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Het uitkeren van de kindsdelen verkleint het vermogen, waardoor ook de eigen bijdrage lager zal worden.
Daarnaast verkleint het doen van schenkingen het vermogen. Een schenking kan in contanten (als iemand over voldoende spaargeld beschikt) of Ďop papier' gedaan worden. Met een schenking op papier ontstaat er een geldlening (u geeft geld aan de kinderen, maar leent dat direct weer terug) die op bepaalde momenten (bij opname in een zorginstelling!) moet worden uitbetaald. Bijkomend voordeel van de schenking is dat daarmee ook erfbelasting wordt bespaard!
Aan de schenkingen kleven ook nadelen. Zo telt een schenking bij de kinderen mee in box 3 en moeten zij daarover elk jaar inkomstenbelasting gaan betalen. Bovendien moet er over het bedrag van de schenking op papier jaarlijks aan de kinderen 6% rente worden betaald. Deze rente moeten de kinderen daadwerkelijk ontvangen, om problemen met de erfbelasting te voorkomen. Doet u een schenking op papier omdat er onvoldoende spaargeld is, dan is het zaak goed uit te rekenen of de rente wel tot aan het overlijden kan worden betaald.
Er is een boel te zeggen over de nieuwe AWBZ, maar maatregelen dienen met verstand (en met de rekenmachine in de hand) te worden overwogen. Hoog tijd om u te laten voorlichten. Maak daarvoor een afspraak met ons kantoor en vergeet daarbij vooral niet ook uw testament onder de loep te laten nemen. Het is sowieso goed al uw notariŽle documenten eens in de 4 ŗ 5 jaar grondig te laten doorlichten.

Bescherming erfgenamen tegen schulden nalatenschap

Iedere erfgenaam kan worden geconfronteerd met een schuld van de overledene. Als bekende schulden uit de nalatenschap kunnen worden betaald, dan lijkt het zuiver aanvaarden van de nalatenschap meestal ook de beste keuze. De nalatenschap kan vervolgens op eenvoudige wijze worden afgewikkeld. Beneficiaire aanvaarding, waardoor een erfgenaam nooit met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor een negatieve nalatenschap, zou dan enkel tot onnodige kosten en lasten leiden.
Niet in alle gevallen is het voor u, als erfgenaam, meteen duidelijk dat er schulden tot de nalatenschap behoren. Als erfgenaam kunt u ook onverwacht, zonder dat u hiervan een verwijt kan worden gemaakt, met schulden van de overledene te maken krijgen. Daardoor kan de nalatenschap alsnog tegen iedere verwachting in negatief zijn.
Door het zuiver aanvaarden wordt u met uw privévermogen verplicht ook de voor u eerder onbekende schulden van de overledene te betalen. U heeft in dat geval Ė achteraf ten onrechte Ė gemeend dat u eventuele andere schulden van de nalatenschap zonder meer kon betalen uit het vermogen van de nalatenschap. Staatsecretaris Teeven van Justitie vindt dat een erfgenaam in deze situatie tegen de onverwachte schuld dient te worden beschermd. Onder het huidige erfrecht kunt u zich als erfgenaam uitsluitend tegen al dan niet bekende schulden beschermen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Alsnog beneficiair aanvaarden

De staatssecretaris wil de systematiek rondom het aanvaarden van nalatenschappen zodanig wijzigen dat Ďnietsvermoedende en niet-kwaadwillende burgers' niet zo maar met niet geŽrfd vermogen in moeten staan voor onverwachte schulden van de overledene. Zijn ideeŽn sluiten aan bij door deskundigen geboden voorstellen en bij bestaande rechterlijke uitspraken. Dat komt er op neer dat erfgenamen op grond van de redelijkheid en billijkheid alsnog door de rechter in de gelegenheid kunnen worden gesteld de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onverwachte schulden. Een dergelijke regeling sluit ook aan op wat elders in Europa al gebruikelijk is.
De beoogde aanpassing is geen oplossing voor erfgenamen die in financiŽle problemen komen omdat een geŽrfde woning lange tijd te koop staat en de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Onverkoopbaarheid van woningen is op dit moment een probleem van alle huizenbezitters en niet alleen van erfgenamen. Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen.
Voor meer informatie over het al dan niet aanvaarden van een nalatenschap met (onverwachte) schulden kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor.

 

Nieuwe regels over afsluitkosten hypotheken

Sinds 1 januari 2013 zijn de nieuwe regels over afsluitkosten van hypotheken van toepassing. Het is de banken/geldverstrekkers nu verboden om de klant afsluitprovisie in rekening te brengen. Dit was altijd 1% van het geleende bedrag. In reactie hierop hebben de hypotheekverstrekkers allen een hypotheekadviestak opgezet en wordt er een vast bedrag aan advieskosten in rekening gebracht.
Voor starters op de woningmarkt is er vooral de 100% annuÔteitenlening die in 30 jaar wordt afgelost. Doordat de hypotheekadviseurs tegenwoordig geen provisie meer ontvangen van de geldverstrekkers zijn zij onafhankelijk geworden. De provisie van de geldverstrekker is vervangen door het aan u in rekening brengen van advieskosten. Het systeem bestaat nog maar kort.
Als notariskantoor hebben wij contacten met vele hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs. Zij bieden goede kwaliteit van dienstverlening. Wilt u meer weten, neem dan gerust eens contact met ons op. . Het is onze wettelijke taak om de belangen van alle bij een transactie betrokken partijen zo goed als mogelijk te dienen.

BTW verlaging op verbouwingen biedt kansen

De overheid heeft een nieuwe maatregel ingevoerd om de vastgelopen woningmarkt een zetje in de goede richting te geven. Sinds 1 maart 2013 geldt een verlaagd BTW tarief op de arbeidskosten voor 'renovatie en onderhoud van woningen'. Het tarief is van 21% naar 6% verlaagd. Om de maatregel het nu of nooit effect mee te geven geldt deze voor één jaar, tot 1 maart 2014. Het lagere BTW tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten dus niet op materialen. De aanbieder van de diensten moet de factuur dus uitsplitsen in arbeid en (bouw)materialen.
Onder het verlaagde btw-tarief vallen ook de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en bijhouden van tuinen. Om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van de regeling is deze vrij ruim geformuleerd. Bijna alles valt er onder, behalve echte nieuwbouw. Heeft u een relatief nieuwe woning dan moet deze minstens twee jaar geleden opgeleverd zijn om van de regeling te kunnen profiteren. Naast het op gang helpen van de woningmarkt is de maatregel ook bedoeld om de aannemers, hoveniers etc. een handje te helpen in deze moeilijke tijden.

Aantrekkelijk

Het wordt nu dus wel heel aantrekkelijk om voor een lage prijs een huis te kopen waar nog het nodige aan verbouwd moet worden. Door de maatregel wordt de verbouwing goedkoper of kunt u voor het zelfde geld meer laten doen. Dat geldt zeker in combinatie met het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting (van 6 naar 2%) en de lage woningprijzen van dit moment. Deskundigen verwachten dat de huizenprijzen niet verder zullen dalen.
Uit recent onderzoek blijkt dat er momenteel in Nederland 50.000 huishoudens per jaar bijkomen. Die hebben allemaal behoefte aan woonruimte. Vanwege de maatregelen in de huursector (huurverhogingen) en de lage hypotheekrentestand is het al snel voordeliger om te kopen dan te huren. De laatste jaren zijn er (te) weinig nieuwe woningen gebouwd. Het kan bijna niet anders dan dat de vraag naar goede bestaande woningen zal stijgen. Daardoor zullen ook de prijzen weer gaan aantrekken.
Kortom als starter is het nu de tijd om te gaan kopen waardoor de doorstroming op de woningmarkt op gang zal komen. Voor de doorstromers geldt weliswaar dat de te verkopen woning minder zal opbrengen. Als een woning in een hoger segment wordt teruggekocht, zal ook de prijs van dat huis veel lager zijn dan voorheen. Mocht de hypotheek op de vorige woning hoger zijn dan de opbrengst dan mag dit verlies ook meegefinancierd worden zodat dit wordt uitgesmeerd over een lange periode. Door de te verwachten waardestijging van de nieuw gekochte woning zal het verlies weer goedgemaakt worden.
Wilt u meer weten over de gang van zaken bij koop en hypotheek? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie